Giải phương trình sau: sin2x + sin22x = sin23x – 2023


Câu hỏi:

Giải phương trình sau: 2cos2x  3sin2x + sin2x = 1

Trả lời:

2cos2x  3sin2x + sin2x = 1– cosx = 0 thỏa mãn phương trình ⇒ phương trình có nghiệm x = π/2+kπ,k ∈ Z.- Với cosx ≠ 0, chia hai vế cho cos2 x, tìm được tanx = 1/6.Vậy phương trình có các nghiệm x = π/2+kπ,k ∈ Z và x = arctan1/6 + kπ,k ∈ Z.

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Source link edu

Trả lời