Giải phương trình 3tan5x+π4=3 . – 2023


Câu hỏi:

Phương trình tan2x=3   có nghiệm là

A. x=π3+kπ, k thuộc Z

B. x=±π3+kπ , k.

Đáp án chính xác

C. Vô nghiệm.

D. x=π3+kπ , k thuộc Z.

Trả lời:

Đáp án B

Phương trình tan2x=3  có nghĩa cosx0xπ2+kπD=\π2+kπ .
Ta có tan2x=3tanx=3tanx=3 .
Xét tanx=3tanx=tanπ3x=π3+kπ .
Xét tanx=3tanx=tanπ3x=π3+kπ .
Vậy x=±π3+kπ ,k .

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Source link edu

Trả lời