Giải phương trình  3sin22x+7cos2x−3=0. – Học Môn Toán – 2023


Câu hỏi:

Xét phương trình 3cos2x2cosx4=0  trên đoạn 0;3π.  Chọn câu trả lời đúng.

A. Phương trình có 3 nghiệm.

Đáp án chính xác

B. Phương trình có 4 nghiệm

C. Phương trình có 2 nghiệm.

D. Phương trình vô nghiệm.

Trả lời:

Đáp án A

Phương trình 3cos2x2cosx4=0   có nghĩa xD=.
Đặt t=cosx,t1.
Ta có 3cos2x2cosx4=03t22t4=0t=1133t=1+133t=1133 (do t1 ).
Với t=1133,  ta có cosx=1133x=arccos1133+k2πx=arccos1133+k2πk.
x0,3π  nên phương trình chỉ có 3 nghiệm.
x=arccos1133,x=arccos1133+2π,x=arccos1133+2π.

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Source link edu

Trả lời