Giải pháp chủ yếu để đẩy mạnh phát triển công nghiệp ở Bắc Trung Bộ – 2023


Câu hỏi:

Đất ở miền núi nước ta dễ bị suy thoái là do tác động của

A. khí hậu nhiệt ẩm cao, mất lớp phủ, kĩ thuật canh tác, chăn nuôi gia súc.

B. đồi núi thấp, phát triển thủy điện, khai thác khoáng sản, cây công nghiệp.

C. mưa nhiều theo mùa, xói mòn nhiều, địa hình nhiều đồi núi, kĩ thuật canh tác.

D. khí hậu nhiệt ẩm cao, mưa theo mùa, địa hình đồi núi, mất lớp phủ thực vật.

Đáp án chính xác

Trả lời:

Chọn D
Đất ở miền núi nước ta dễ bị suy thoái là do tác động của khí hậu nhiệt ẩm cao, mưa theo mùa, địa hình đồi núi, mất lớp phủ thực vật.

====== HOCVN.NET =====Source link edu

Trả lời