Giải các phương trình g'(x) = 0 với g(x) = sin3x – 3cos3x + 3cosx – 3sinx – Học Môn Toán – 2023


Câu hỏi:

Chứng minh rằng f′(x) = 0 ∀x ∈ R , nếu: f(x) = 3(sin4x + cos4x)  2(sin6x + cos6x)

Trả lời:

Chứng minh các biểu thức đã cho không phụ thuộc vào x.f(x) = 1 ⇒ f′(x) = 0

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Source link edu

Trả lời