Giải các phương trình cos3x – 45o = 32 – Học Môn Toán – 2023


Câu hỏi:

Giải các phương trình cot x + π3 = 3

Trả lời:

Điều kiện: \[\sin \left( {x + \frac{\pi }{3}} \right) \ne 0 \Leftrightarrow x \ne  – \frac{\pi }{3} + k\pi \,\,(k \in \mathbb{Z})\]\[\cot \left( {x + \frac{\pi }{3}} \right) = \sqrt 3 \]\[ \Leftrightarrow \cot \left( {x + \frac{\pi }{3}} \right) = \cot \frac{\pi }{6}\]\[ \Leftrightarrow x + \frac{\pi }{3} = \frac{\pi }{6} + k\pi \]\[ \Leftrightarrow x =  – \frac{\pi }{6} + k\pi \,\,(k \in \mathbb{Z})\]Kết hợp với điều kiện ta suy ra phương trình đã cho có nghiệm \[x =  – \frac{\pi }{6} + k\pi \] \[(k \in \mathbb{Z})\].

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Source link edu

Trả lời