Giải các bất phương trình g'(x)≤0 với g(x) = x2 – 5x + 4x – 2 – 2023


Câu hỏi:

Xác định m để bất phương trình sau nghiệm đúng với mọi x ∈ Rf(x) >0 vi f(x) = m3x3  3x2 + mx  5

Trả lời:

m > 3

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Source link edu

Trả lời