Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số y=fx=sin2x+π4 trên −π4;π4  lần lượt là – 2023


Câu hỏi:

Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số y=cosx2sinx2sinx  lần lượt là

A. 2+193  và  2193.  

Đáp án chính xác

B. 333 .

 C. 3và -3.                          

D. 3193  và  3+193.

Trả lời:

Đáp án A
Hàm số y=cosx2sinx2sinx  có nghĩa xD= .
Ta có y=cosx2sinx2sinx2yysinx=cosx2sinx
2y=ysinx2sinx+cosx2y=y2sinx+cosx4y2=y2sinx+cosx2

Sử dụng bất đẳng thức Bunhiacopxki ta có
y22+124y23y2+4y502193y2+193.
Vậy miny=2193;maxy=2+193 .

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Source link edu

Trả lời