Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số y=41+2sin2x là – 2023


Câu hỏi:

Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số y=2sin2x+cos22x  là

A.maxy=4,miny=34 .

B. maxy=3,miny=2 .

C.maxy=4,miny=2 .  

D.  maxy=3,miny=34.

Đáp án chính xác

Trả lời:

Đáp án D
Hàm số y=2sin2x+cos22x  có nghĩa xD= .
Ta có y=2sin2x+cos22x=1cos2x+cos22x=cos2x122+34 .
1cos2x132cos2x12120cos2x1229434cos2x122+343  .
Vậy miny=34cos2x=12x=±π6+kπ,k ;
maxy=3cos2x=0x=π4+kπ2,k.

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Source link edu

Trả lời