Động vật nào sau đây có dạ dày 4 ngăn? – 2023


Câu hỏi:

Cho phép các lai (P) giữa các cây tứ bội sau đây:   (I) AAaaBBbb×AAAABBBb                                    (III) AaaaBBbb×AAAaBbbb   (II) AaaaBBBB×AaaaBBbb                                     (IV) AAaaBbbb×AAaaBBbbBiết rằng các cây tứ bội giảm phân chỉ cho các loại giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh bình thường. Nếu một cặp gen quy định một cặp tính trạng và tính trạng trội là trội hoàn toàn thì có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng về kết quả ở đời F1 của các phép lai trên?   (1) Có 2 phép lai cho 12 kiểu gen   (2) Có 3 phép lai cho 2 kiểu hình   (3) Có 3 phép lai không xuất hiện kiểu hình lặn về cả hai tính trạng   (4) Phép lai 4 cho số loại gen và số loại kiểu hình nhiều nhất trong các phép lai

A. 1

B. 2

C. 3

Đáp án chính xác

D. 4

Trả lời:

Đáp án C- Kết quả các phép lai:+ (1) AAaaBBbb×AAAABBBbAAAA,AAAA,AAaaBBBB,BBBb,BBbb,Bbbb -> Số KG=3×4=12 KG và số KH=1×1=1 kiểu hình+ (II) AaaaBBBB×AaaaBBbbAAaa,Aaaa,aaaaBBBB,BBBb,BBbb-> Số KG=3×3=9 KG và số KH=2×1=2 KH+ (III) AaaaBBbb×AAAaBbbbAAA,AAaa,AaaaBBBb,BBbb,Bbbb,bbbbSố KG=3×4=12 KG và số KH=1×2=2 KH+ (IV) AAaaBbbb×AAaaBBbbAAAA,AAAA,AAaa,Aaaa,aaaaBBBb,BBbb,Bbbb,bbbb Số KG=5×4=20 KG và số KH=2×2=4 KH- Từ kết quả các phép lai, ta thấy:(1) Đúng: (I), (III)(2) Sai: chỉ có 2 (III), (IV)(3) Đúng: chỉ có phép lai (IV) xuất hiện aaaabbbb vì đều tạo ra các giao tử aaaa và bbbb tương ứng(4) Đúng: có 20KG và 4KH

====== HOCVN.NET =====Source link edu

Trả lời