Đối với sâu bọ thì khi nhiệt độ môi trường tăng lên và còn trong giới hạn chịu đựng của chúng, thì biểu hiện xảy ra ở sâu bọ lúc này là: – 2023


Câu hỏi:

Ở người, gen A quy định tóc quăn là trội hoàn toàn so với a quy định tóc thẳng. Một quần thể người đang cân bằng về mặt di truyền có tỉ lệ tóc quăn là 36%. Kết luận nào sau đây là không đúng?

A. Tỉ lệ kiểu gen dị hợp Aa là 0,32 

B. Tần số tương đối của alen A là 0,6

Đáp án chính xác

C. Kiểu gen đồng hợp trội chiếm tỉ lệ 0,04

D. Alen A có tần số thấp hơn alen a

Trả lời:

Tóc quăn là 0.36 => Tóc thẳng là : 0.64 => a = 0.8
=>  A = 0.2
=>  Đáp án B 

====== HOCVN.NET =====Source link edu

Trả lời