Đồ thị hình bên là của hàm số nào? – 2023


Câu hỏi:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm \[A\left( {3;2; – 3} \right),{\mkern 1mu} B\left( { – 1;2;2} \right),{\mkern 1mu} C\left( {4; – 1; – 2} \right).\] Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác \[ABC.\]

A. \[G\left( {2; – 1; – 1} \right).\]                  

B. \[G\left( {2;1; – 1} \right).\] 

Đáp án chính xác

C. \[G\left( { – 2;1; – 1} \right).\]          

D. \[G\left( {2; – 1;1} \right).\]

Trả lời:

Đáp án B
Giả sử \(G\left( {{x_G};{y_G};{z_G}} \right)\). Ta có: \(\left\{ \begin{array}{l}{x_G} = \frac{{3 + \left( { – 1} \right) + 4}}{3} = 2\\{y_G} = \frac{{2 + 2 + \left( { – 1} \right)}}{3} = 1\\{z_G} = \frac{{ – 3 + 2 + \left( { – 2} \right)}}{3} = – 1\end{array} \right. \Rightarrow G\left( {2;1; – 1} \right)\).

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Source link edu

Trả lời