Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình vẽ? – 2023


Câu hỏi:

Tính đạo hàm của hàm số \[y = {\log _2}\left( {2x + 3} \right)\]

A. \[y’ = \frac{2}{{2x + 3}}\]                       

B. \[y’ = \frac{1}{{2x + 3}}\] 

C. \[y’ = \frac{2}{{\left( {2x + 3} \right)\ln 2}}\]         

Đáp án chính xác

D. \[y’ = \frac{1}{{\left( {2x + 3} \right)\ln 2}}\]

Trả lời:

Đáp án C
Ta có \[y = {\log _2}\left( {2x + 3} \right) \Rightarrow y’ = \frac{{{{\left( {2x + 3} \right)}^\prime }}}{{\left( {2x + 3} \right)\ln 2}} = \frac{2}{{\left( {2x + 3} \right)\ln 2}}\]. Chọn C.

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Source link edu

Trả lời