Điền kí hiệu (⊂, ⊃, =) thích hợp vào chỗ chấm. {3; 6; 9} … {x ∈ ℕ | x là ước của 18}; – 2023


Câu hỏi:

Hãy chỉ ra các quan hệ bao hàm giữa các tập hợp sau và vẽ biểu đồ Ven để biểu diễn các quan hệ đó:
A = {x | x là tứ giác};
B = {x | x là hình vuông};
C = {x | x là hình chữ nhật};
D = {x | x là hình bình hành}.

Trả lời:

Ta có hình vuông, hình chữ nhật, hình bình hành đều là các tứ giác nên các tập hợp B, C, D đều là tập con của tập A.
Do đó ta có các quan hệ bao hàm, B ⊂ A, C ⊂ A, D ⊂ A.          (1)
Lại có hình chữ nhật là hình bình hành nên các phần tử của tập hợp C đều là phần tử của tập hợp D, do đó C ⊂ D.       (2).
Mà hình vuông là hình chữ nhật nên các phần tử của tập hợp B đều là các phần tử của tập hợp C, do đó B ⊂ C.     (3)
Từ (1), (2), (3) và theo tính chất bắc cầu, ta suy ra quan hệ bao hàm: B ⊂ C ⊂ D ⊂ A.
Ta vẽ biểu đồ Ven như sau:
Hãy chỉ ra các quan hệ bao hàm giữa các tập hợp sau và vẽ biểu đồ (ảnh 1)

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Source link edu

Trả lời