Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Lịch sử năm 2022-2023 Trường THPT Phan Châu Trinh – 2023


 • Câu 1:

  Từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỷ XX, quốc gia nào có nền công nghiệp đứng thứ hai thế giới? 

  • A.
   Anh

  • B.
   Mỹ

  • C.
   Nhật Bản

  • D.
   Liên Xô 

 • Câu 2:

  Sự khởi sắc của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được đánh dấu bằng sự kiện nào?

  • A.

   Việt Nam gia nhập ASEAN (1995). 

  • B.
   Hiệp ước Bali được kí kết (1976). 

  • C.
   Campuchia gia nhập ASEAN (1999). 

  • D.
   Brunây gia nhập ASEAN (1984). 

 •  

 • Câu 3:

  Trong giai đoạn năm 1945 – 1973, kinh tế Mỹ

  • A.
   khủng hoảng và suy thoái.

  • B.
   phát triển mạnh mẽ. 

  • C.
   phát triển xen kẽ suy thoái. 

  • D.
   phục hồi và phát triển.  

 • Câu 4:

  Năm 1921, Nguyễn Ái Quốc đã 

  • A.
   tham dự Hội nghị Quốc tế Nông dân.

  • B.
   tham dự Đại hội V của Quốc tế Cộng sản. 

  • C.
   tham gia thành lập Hội Liên hiệp thuộc địa.

  • D.
   thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. 

 • Câu 5:

  Cơ quan ngôn luận của Đông Dương Cộng sản đảng (năm 1929) là tờ báo

  • A.
   An Nam trẻ.

  • B.
   Người nhà quê.

  • C.
   Chuông rè.

  • D.
   Búa liềm.  

 • Câu 6:

  Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam (tháng 10 năm 1930) quyết định đổi tên Đảng thành 

  • A.
   Đảng Cộng sản Đông Dương.

  • B.
   Đảng Lao động Việt Nam. 

  • C.
   An Nam Cộng sản đảng. 

  • D.
   Đông Dương Cộng sản liên đoàn. 

 • Câu 7:

  Chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” (tháng 12 – 3 – 1945) được Ban Thường vụTrungương Đảng Cộng sản Đông Dương đề ra ngay sau khi 

  • A.
    Nhật đảo chính Pháp ở Đông Dương. 

  • B.
   Nhật tiến vào chiếm đóng Đông Dương.

  • C.
   Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện.

  • D.
   Chiến tranh Thái Bình Dương bùng nổ.

 • Câu 8:

  Năm 1953, thực dân Pháp đề ra kế hoạch Nava nhằm mục đích

  • A.

   khóa chặt biên giới Việt – Trung. 

  • B.
   cô lập căn cứ địa Việt Bắc.

  • C.
   kết thúc chiến tranh trong danh dự.

  • D.
   quốc tế hóa chiến tranh Đông Dương. 

 • Câu 9:

  Đối với cách mạng miền Nam, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (tháng 1 năm 1959) chủ trương 

  • A.
   sử dụng bạo lực cách mạng. 

  • B.
   đấu tranh đòi hiệp thương tổng tuyểncử.

  • C.
   đẩy mạnh chiến tranh du kích.

  • D.
   kết hợp đấu tranh chính trị và ngoại giao. 

 • Câu 10:

  Chiến dịch nào đã kết thúc thắng lợi cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 ở miền Nam Việt Nam

 • Câu 11:

  Đảng cộng sản Việt nam ra đời là sự chuẩn bị đầu tiên có tính chất quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt mới của cách mạng Việt Nam vì

  • A.
   Đề ra đường lối chính trị đúng đắn và hệ thống tổ chức chặt chẽ.

  • B.
   Đã chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo.

  • C.
   Lãnh đạo nhân dân Việt Nam Tổng khởi nghĩa tháng Tám thành công.

  • D.
   Đáp ứng căn bản nguyện vọng của các giai cấp trong xã hội Việt Nam.

 • Câu 12:

  Cuộc đấu tranh công khai, hợp pháp trong những năm 1936-1939 thực chất là

  • A.
   Một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc.

  • B.
   Một cao trào cách mạng dân tộc dân chủ.

  • C.
   Một cuộc đấu tranh giai cấp.

  • D.
   Một cuộc tuyên truyền vận động chủ nghĩa Mác – Lê nin.

 • Câu 13:

  Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp đã tác động như thế nào nền kinh tế Việt Nam?

  • A.
   Nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, què quặt, lệ thuộc vào Pháp.

  • B.
   Nền kinh tế thương nghiệp và công nghiệp phát triển.

  • C.
   Nền kinh tế Việt Nam phát triển thêm một bước nhưng bị kìm hãm và lệ thuộc kinh tế Pháp.

  • D.
   Nền kinh tế Việt Nam phát triển độc lập tự chủ.

 • Câu 14:

  Cơ quan nào của Liên hợp quốc có sự tham gia đầy đủ của các nước thành viên, họp mỗi năm một lần?

  • A.
   Hội đồng quản thác.

  • B.
   Hội đồng kinh tế – xã hội.

  • C.
   Đại hội đồng.

  • D.
   Hội đồng bảo an.

 • Câu 15:

  Trong phong trào dân tộc dân chủ công khai những năm 20 của thế kỉ XX ở Việt Nam, tầng lớp tiểu tư sản tri thức cũng tham gia nhiều hoạt động ngoại trừ 

  • A.
   Đòi nhà cầm quyền Pháp thả nhà yêu nước Phan Bội Châu và để tang Phan Châu Trinh. 

  • B.
   Tổ chức ám sát tên trùm mộ phu Badanh.

  • C.
   Tổ chức ám sát tên Toàn quyền Đông Dương Méclanh.

  • D.
   Ra đời các tờ báo Chuông rè, An Nam trẻ, Người nhà quê.

 • Câu 16:

  Trong những năm 1919-1925 sự kiện nào tiêu biểu nhất trong những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc?

  • A.
   Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên. 

  • B.
   Nguyễn Ái Quốc đưa yêu sách đến Hội nghị Vecxai.

  • C.
   Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác-Lênin tìm ra con đường cứu nước đúng đắn.

  • D.
   Nguyễn Ái Quốc tìm đến cách mạng tháng Mười Nga. 

 • Câu 17:

  Cách mạng tháng mười Nga thay đổi cục diện chính trị thế giới như thế nào?

  • A.
   Nhân dân lao động Nga lần đầu tiên được làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.

  • B.
   Thành lập chế độ xã hội chủ nghĩa, làm cho hệ thống tư bản chủ nghĩa không còn là duy nhất.

  • C.
   Tạo tiền đề cho sự ra đời của các tổ chức vô sản quốc tế.

  • D.
   Cổ vũ và để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc. 

 • Câu 18:

  Mâu thuẫn cơ bản nhất của xã hội Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là 

  • A.
   Mâu thuẫn giữa tư sản với vô sản.

  • B.
   Mâu thuẫn giữa nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp.

  • C.
   Mâu thuẫn giữa nhân dân Việt nam với thực dân Pháp, đại địa chủ phong kiến với nông dân.

  • D.
   Mâu thuẫn giữa tiểu tư sản và tư sản.

 • Câu 19:

  Mục tiêu của Việt Nam Quốc dân đảng là gì?

  • A.

   Đánh đuổi thực dân Pháp, xóa bỏ ngôi vua. 

  • B.
   Đánh đuổi giặc Pháp, đánh đổ ngôi vua, thiếp lập dân quyền.

  • C.
   Đánh đuổi thực dân Pháp, thiết lập dân quyền.

  • D.
   Đánh đổ ngôi vua, đảnh đuổi giặc Pháp, lập nên nước Việt Nam độc lập. 

 • Câu 20:

  Nội dung nào sau đây không phải là một đặc điểm của cách mạng tháng Tám năm 1945? 

  • A.
   Sử dụng bạo lực cách mạng. 

  • B.
   Lực lượng vũ trang đóng vai trò quyết định nhất.

  • C.
   Tổng khởi nghĩa diễn ra ở cả nông thôn và thành thị. 

  • D.
   Đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên Tổng khởi nghĩa.

 • Câu 21:

  Tại sao cho rằng cuộc bãi công của công nhân Ba son (8/1925) là một mốc quan trọng trên con đường phát triển của phong trào công nhân? 

  • A.
   Chứng tỏ giai cấp công nhân Việt nam đã hình thành ý thức giai cấp, ý thức quốc tế và tính tổ chức kỉ luật. 

  • B.
   Buộc Pháp phải nhượng bộ một số yêu sách về kinh tế.

  • C.
   Vì đã ngăn cản được tàu chiến Pháp sang đàn áp cách mạng Trung Quốc. 

  • D.
   Buộc Pháp phải nhượng bộ một số yêu sách về tự do dân chủ.

 • Câu 22:

  Nhiệm vụ cốt yếu của cách mạng tư sản dân quyền ở Việt Nam là gì?

  • A.
   Đánh đổ đế quốc Pháp giành độc lập dân tộc.

  • B.
   Đánh đổ giai cấp tư sản và địa chủ phong kiến.

  • C.
   Đánh đổ phong kiến địa chủ, giành đất cho dân cày. 

  • D.
   Đánh đổ thế lực phong kiến, đánh đổ cách bóc lột tư bản chủ nghĩa.

 • Câu 23:

  Điểm mới của phong trào 1930-1931 so với các phong trào cách mạng trước khi Đảng ra đời 

  • A.
   Phong trào đã bước đầu xây dựng mặt trận thống nhất đầu tiên của dân tộc.

  • B.
   Lần đầu tiên có các cuộc bãi công, biểu tình quy mô lớn, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. 

  • C.
   Tính triệt để, quy mô, hình thức phong phú, hình thức khối công nông liên minh.

  • D.
   Xác định nhiệm vụ trước mắt là giải phóng dân tộc, thực hiện “người cày có ruộng”. 

 • Câu 24:

  Tại Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản, có sự tham gia của các tổ chức cộng sản nào? 

  • A.
   An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn.

  • B.
   Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản Đảng.

  • C.
   Đông Dương Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn.

  • D.
   Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn.

 • Câu 25:

  Lí do cơ bản để Mĩ và Liên Xô từng bước hòa dịu sau đó đi tới kết thúc Chiến tranh lạnh là

  • A.
   Nhật Bản và Tây Âu vươn lên mạnh mẽ làm suy giảm vị thế của hai cường quốc. 

  • B.
   Xu thế toàn cầu hòa đang diễn ra mạnh mẽ buộc các nước phải hòa hoãn.

  • C.
   Cả hai nước đang gặp phải những khó khăn thách thức cần phải tập trung để giải quyết.

  • D.
   Cuộc chạy đua vũ trang kéo dài làm cho hai nước tốn kém và suy giảm thế mạnh nhiều mặt so với các nước khác.

 • Câu 26:

  Đặc điểm của quá trình hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến năm 1925 là gì? 

  • A.
   Quá trình chuẩn bị thực hiện chủ trương “vô sản hóa” để truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê-nin vào Việt Nam.

  • B.
   Quá trình thành lập ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam.

  • C.
   Quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê-nin vào Việt Nam.

  • D.
   Quá trình chuẩn bị về tư tưởng chính trị và tổ chức cho sự thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.

 • Câu 27:

  Mục đích hoạt động của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên là 

  • A.
   Tổ chức quần chúng đấu tranh chống đế quốc và tay sai để tự lấy mình.

  • B.
   Lãnh đạo quần chúng đấu tranh chống đế quốc và tay sai để tự cứu lấy mình. 

  • C.
   Tổ chức lãnh đạo quần chúng đấu tranh chống đế quốc và tay sai để tự cứu lấy mình.

  • D.
   Tập hợp thanh niên Việt Nam yêu nước tại Quảng Châu (Trung Quốc). 

 • Câu 28:

  Ba đóng góp lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh đối với thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong 30 năm đầu thế kỉ XX 

  • A.
   Tìm ra con đường cứu nước đúng đắn, soạn thảo cương lĩnh chính trị đầu tiên, lãnh đạo CMT8 thành công.

  • B.
   Tìm ra con đường cứu nước đúng đắn, soạn thảo cương lĩnh chính trị đầu tiên, thành lập mặt trận Việt Minh.

  • C.
   Truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê-nin, thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, tìm ra con đường cứu nước đúng đắn.

  • D.
   Tìm ra con đường cứu nước đúng đắn, thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, lãnh đạo CMT8 thành công.

 • Câu 29:

  Sự kiện nào dưới đây chứng tỏ khuynh hướng cách mạng vô sản hoàn toàn thắng thế ở Việt Nam? 

  • A.
   Nguyễn Ái Quốc lựa chọn con đường cách mạng vô sản năm 1920.

  • B.
   Ba tổ chức cộng sản thành lập năm 1929.

  • C.
   Hội Việt Nam cách mạng thanh niên thành lập tại Trung Quốc năm 1925.

  • D.
   Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930.

 • Câu 30:

  Giai đoạn 1939-1945, Đảng chủ trương tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất vì 

  • A.
   Khẩu hiệu này không còn phù hợp.

  • B.
   Nhiệm vụ giải phóng dân tộc đặt lên hàng đầu, quyền lợi nông dân giải quyết ở mức độ thích hợp.

  • C.
   Pháp không cướp đoạt ruộng đất của nông dân.

  • D.
   Nhiệm vụ dân chủ đã hoàn thành trong giai đoạn 1936-1939.

 • Câu 31:

  Trên cơ sở nào sau Chiến tranh thế giới thứ hai Mĩ triển khai chiến lược toàn cầu? 

  • A.
   Sau CTTG II, Mĩ vươn lên thành nước tư bản giàu mạnh nhất, nắm độc quyền vũ khí nguyên tử.

  • B.
   Mĩ lo ngại ảnh hưởng của Liên Xô.

  • C.
   Các nước đế quốc Anh, Pháp suy yếu do thiệt hại nặng nề bởi chiến tranh.

  • D.
   Sự phát triển của phong trào cách mạng thế giới.

 • Câu 32:

  Ý nào dưới đây không phải là nét tương đồng về sự hình thành và phát triển của EU và ASEAN? 

  • A.
   Từ đầu thập kỉ 90 thế kỉ XX trở thành khu vực năng động và có địa vị quốc tế cao.

  • B.
   Mục tiêu thành lập ban đầu là trở thành liên minh chính trị quân sự hùng mạnh.

  • C.
   Ban đầu khi mới thành lập chỉ có 1 vài nước thành viên về sau mở rộng hợp tác.

  • D.
   Thành lập sau khi đã hoàn thành khôi phục kinh tế, trở thành những quốc gia độc lập tự chủ.

 • Câu 33:

  Chọn một câu trả lời đúng nhất trong số các câu từ A đến D để điền vào chỗ trống, hoàn thiện nội dung nói về ý nghĩa lịch sử của phong trào cách mạng 1930-1931.

  “Phong trào cách mạng 1930-1931 chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn nhưng có ý nghĩa lịch sử to lớn. Phong trào khẳng định …(a)… quyền lãnh đạo của giai cấp công nhân đối với cách mạng Đông Dương. Từ phong trào …(b)… được hình thành.”

  • A.
   (a) đường lối đúng đắn của Đảng, (b) khối liên minh công nông.

  • B.
   (a) vai trò lãnh đạo của Đảng, (b) liên minh công nông.

  • C.
   (a) giai cấp công nhân đã trưởng thành, (b) liên minh tư sản – tiểu tư sản.

  • D.
   (a) sự trưởng thành của Đảng, (b) liên minh công nông.

 • Câu 34:

  Yếu tố khách quan để Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Đông Dương phát động lệnh Tổng khởi nghĩa trên toàn quốc vào giữa tháng Tám năm 1945 là do 

  • A.
   Thực dân Pháp đang ráo riết chuẩn bị xâm lược trở lại.

  • B.
   Phát xít Nhật là kẻ thù nguy hiểm nhất cả nhân dân ta đã đầu hàng đồng minh.

  • C.
   Công tác chuẩn bị khởi nghĩa của nhân dân ta đã hoàn tất.

  • D.
   Các đảng viên và quần chúng đã sẵn sàng.

 • Câu 35:

  Hậu quả nghiêm trọng nhất của sự sụp đổ chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu là 

  • A.
   Liên Xô mất vai trò ủy viên thường trực tại Hội đồng bảo an.

  • B.
   Các nước Đông Âu lần lượt gia nhập Liên minh châu Âu.

  • C.
   Không còn quốc gia nào trên thế giới đi theo con đường XHCN.

  • D.
   Hệ thống XHCN thế giới không còn tồn tại.

 • Câu 36:

  Trong các tiền đề sau đây, tiền đề nào quan trọng nhất dẫn đến cách mạng bùng nổ và thắng lợi ở Nga năm 1917? 

  • A.
   Nước Nga là nơi tập trung cao độ các mâu thuẫn của chủ nghĩa đế quốc.

  • B.
   Giai cấp vô sản Nga có lý luận và đường lối cách mạng đúng đắn.

  • C.
   Đầu năm 1917, nước Nga trở thành khâu yếu nhất trong sợi dây chuyền của chủ nghĩa đế quốc thế giới.

  • D.
   Chủ nghĩa đế quốc là sự chuẩn bị vật chất đầy đủ cho CNXH.

 • Câu 37:

  Học thuyết nào đánh dấu “sự quay trở về” châu Á của Nhật Bản? 

  • A.
   Học thuyết Phucuda (do Thủ tướng Phucuda đưa ra năm 1977).

  • B.
   Học thuyết Miyadaoa (do Thủ tướng Miyadaoa đưa ra năm 1993)

  • C.
   Học thuyết Kaiphu (do Thủ tướng Kaiphu đưa ra năm 1991)

  • D.
   Học thuyết Hasimôtô (do Thủ tướng Hasimôtô đưa ra năm 1997)

 • Câu 38:

  Quá trình phát triển thành viên của ASEAN không gặp trở ngại nào dưới đây? 

  • A.
   Sự khác nhau về thể chế chính trị giữa các nước.

  • B.
   Sự tác động của cuộc Chiến tranh lạnh.

  • C.
   Sự đối đầu ASEAN với các nước Đông Dương.

  • D.
   Thời gian giành độc lập của các nước không giống nhau.

 • Câu 39:

  Đâu không phải là điều kiện bùng nổ của cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam? 

  • A.
   Lực lượng trung gian đã ngả hẳn về phía cách mạng.

  • B.
   Phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện.

  • C.
   Đảng và quần chúng nhân dân đã sẵn sàng hành động.

  • D.
   Phát xít Nhật đảo chính lật đổ Pháp ở Đông Dương.

 • Câu 40:

  Sự kiện đã tạo nên sự phân chia đối lập về kinh tế và chính trị giữa các nước Tây Âu TBCN và các nước Đông Âu XHCN là 

  • A.
   Sự ra đời của khối quân sự NATO.

  • B.
   Sự ra đời của khối quân sự Vacsava.

  • C.
   Sự ra đời của học thuyết Truman.

  • D.
   Mĩ thực hiện kế hoạch Macsan. • Source link edu

  Trả lời