Cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của nhân dân Việt Nam (1954 – 1975) kết thúc bằng thắng lợi của chiến dịch – 2023


Câu hỏi:

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 7/1936) chủ trương thành lập

A. Mặt trận Dân tộc phản đế Đông Dương.

B. Mặt trận Dân chủ Đông Dương.

C. Mặt trận Nhân dân phản đế Đông Dương.

Đáp án chính xác

D. Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh.

Trả lời:

Đáp án C

====== HOCVN.NET =====Source link edu

Trả lời