Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số thực m thuộc đoạn −10 ;10 để phương trình x2−x+m=0 vô nghiệm ? – 2023


Câu hỏi:

Bảng xét dấu sau là của nhị thức nào dưới đây?

Bảng xét dấu sau là của nhị thức nào dưới đây? A. f(x) = x - 2. B. f(x) = 2 - 4x. C. f(x) = 16 - 8x. D. f(x) = -x - 2 (ảnh 1)

A. fx=x2.

B. fx=24x.

C. fx=168x.

Đáp án chính xác

D. fx=x2.

Trả lời:

Chọn đáp án C
Vì x = 2 không là nghiệm của phương trình x2=0 và cũng không là nghiệm của phương trình 24x=0 nên loại phương án B và phương án D.
Xét fx=x2 có fx=0x2=0x=2 và a > 0, ta có bảng xét dấu:
Bảng xét dấu sau là của nhị thức nào dưới đây? A. f(x) = x - 2. B. f(x) = 2 - 4x. C. f(x) = 16 - 8x. D. f(x) = -x - 2 (ảnh 2)
Loại phương án A.
Xét fx=168x có fx=0168x=0x=2 và a < 0, ta có bảng xét dấu:
Bảng xét dấu sau là của nhị thức nào dưới đây? A. f(x) = x - 2. B. f(x) = 2 - 4x. C. f(x) = 16 - 8x. D. f(x) = -x - 2 (ảnh 3)
Phương án đúng là C.

====== TRẮC NGHIỆM TOÁN 10 =====Source link edu

Trả lời