Cơ quan tương đồng có ý nghĩa trong tiến hoá là – 2023Câu hỏi: Cơ quan tương đồng có ý nghĩa trong tiến hoá là A. phản ánh nguồn gốc chung của sinh vật. Đáp án chính xác B. phản ánh chức năng quy định cấu tạo.  C. phản ánh sự tiến hóa đồng quy. D. phản ánh lịch sử phát triển của mỗi loài. Trả lời: […]Source link edu

Trả lời