Cơ cấu sản phẩm công nghiệp nước ta hiện nay – 2023


Câu hỏi:

Vùng có các ngành công nghiệp non trẻ, nhưng lại phát triển rất mạnh ở nước ta là 

A. Tây Nguyên.         

B. Nam Trung Bộ.    

C. Đông Nam Bộ.      

Đáp án chính xác

D. Bắc Trung Bộ.

Trả lời:

Chọn C
Vùng có các ngành công nghiệp non trẻ, nhưng lại phát triển rất mạnh ở nước ta là Đông Nam Bộ có các ngành như khai thác dầu khí, sản xuất điện, phân đạm từ khí .

====== HOCVN.NET =====Source link edu

Trả lời