Cơ cấu công nghiệp theo lãnh thổ nước ta hiện nay – 2023


Câu hỏi:

Vùng có diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản lớn nhất nước ta là

A. Nam Trung Bộ.          

B. Đồng bằng sông Hồng. 

C. Đông Nam Bộ.           

D. Đồng bằng sông cửu Long.

Đáp án chính xác

Trả lời:

Chọn D
Vùng có diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản lớn nhất nước ta là Đồng bằng sông cửu Long.

====== HOCVN.NET =====Source link edu

Trả lời