Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để phương trình  2x+3=m4x+1 *có nghiệm duy nhất? – 2023


Câu hỏi:

Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để phương trình 2.4x15.2x1+m=0,* có nghiệm?

A. 3.

Đáp án chính xác

B. 0.

C. 1.

D. 4.

Trả lời:

Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để phương trình 2. 4^ căn x - 1 - 5. 2^ x - 1 + m = 0  có nghiệm? (ảnh 1)

Chọn A.

====== QUIZ math 12 =====Source link edu

Trả lời