Có bao nhiêu cặp số thực [left( {x;y} right)] thỏa mãn đồng thời hai điều kiện sau: [{7^{left| {{x^2} – 4x – 5} right| – {{log }_7}5}} = {5^{ – left( {y + 2} right)}}] và [2left| {y – 2} right| – left| y right| + {y^2} – y le 7]? – 2023


Bạn đang ở:Trang chủ / Trắc nghiệm Toán 12 / Có bao nhiêu cặp số thực \[\left( {x;y} \right)\] thỏa mãn đồng thời hai điều kiện sau: \[{7^{\left| {{x^2} – 4x – 5} \right| – {{\log }_7}5}} = {5^{ – \left( {y + 2} \right)}}\] và \[2\left| {y – 2} \right| – \left| y \right| + {y^2} – y \le 7\]?Source link edu

Trả lời