Có ba cái hộp, hộp thứ nhất chứa 2 quả cầu dán nhãn A, B; Hộp thứ hai chứa 3 quả cầu dán nhãn a, b, c; Hộp thứ ba có 2 quả cầu dán nhãn 1, 2. Từ mỗi hộp lấy ra ngẫu nhiên một quả cầu. a) Hãy vẽ sơ đồ hình cây để thể hiện tất cả các kết quả có thể xảy ra. – 2023


Bạn đang ở:Trang chủ / Trắc nghiệm Toán 10 / Có ba cái hộp, hộp thứ nhất chứa 2 quả cầu dán nhãn A, B; Hộp thứ hai chứa 3 quả cầu dán nhãn a, b, c; Hộp thứ ba có 2 quả cầu dán nhãn 1, 2. Từ mỗi hộp lấy ra ngẫu nhiên một quả cầu.
a) Hãy vẽ sơ đồ hình cây để thể hiện tất cả các kết quả có thể xảy ra.Source link edu

Trả lời