Chứng minh rằng phương trình x5 − 3x − 7 = 0 luôn có nghiệm – 2023


Câu hỏi:

Chứng minh các phương trình sau luôn có nghiệm với mọi giá trị của tham số m m(2cosx  2) = 2sin5x + 1

Trả lời:

 m(2cosx − √2) = 2sin5x + 1Xét hàm số f(x) = m(2cosx − √2) – 2sin5x – 1 trên đoạn Giải sách bài tập Toán 11 | Giải sbt Toán 11

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Source link edu

Trả lời