Chứng minh rằng f′(x) > 0 ∀x ∈ R, nếu f(x) = 2x + sinx – 2023


Câu hỏi:

Xác định a để g′(x) ≥ 0 ∀x ∈ R, biết rằngg(x) = sinx  asin2x  sin3x3 + 2ax.

Trả lời:

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Source link edu

Trả lời