Chứng minh các hệ thức sau: sinα + sinα + 14π3 + sinα – 8π3 = 0 – 2023


Câu hỏi:

Chứng minh các hệ thức sau: cos a  cos b2  sina  sinb2 = 4sin2 a  b2cosa + b

Trả lời:

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Source link edu

Trả lời