Cho: y =x33 + x22 – 2xVới những giá trị nào của x thì:a) y′(x) = 0;b) y′(x) = −2; c) y′(x) = 10 – 2023


Câu hỏi:

Tìm đạo hàm của hàm số sau: y = (x + 1)x + 22x + 33

Trả lời:

y = 2(x + 2)x + 32(3x2 + 11x + 9)

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Source link edu

Trả lời