Cho số phức z thỏa mãn (zleft( {3 + 2i} right) + 14i = 5) . Tìm môđun của số phức z. – 2023


Câu hỏi:

Cho hàm số \(y = \frac{1}{3}{x^3} – {x^2} – 3{\rm{x}} + 5\) nghịch biến trên khoảng nào?

A. \(\left( {3; + \infty } \right)\)                    

B. \(\left( { – \infty ; + \infty } \right)\)        

C. \(\left( { – \infty ; – 1} \right)\)                        

D. \(\left( { – 1;3} \right)\)

Đáp án chính xác

Trả lời:

Đáp án D
\(y = f\left( x \right) = \frac{1}{3}{x^3} – {x^2} – 3{\rm{x}} + 5\), TXĐ: \(D = \mathbb{R}\).
\(y’ = {x^2} – 2{\rm{x}} – 3,{\rm{ y’}} = 0 \Leftrightarrow {x^2} – 2{\rm{x}} – 3 = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = – 1\\x = 3\end{array} \right.\).
Có \(a = 1 > 0\) nên hàm số \(y = f\left( x \right)\) nghịch biến trong \(\left( { – 1;3} \right)\).

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Source link edu

Trả lời