Cho số phức z thỏa mãn z(2 – i) + 13i = 1. Mô đun của số phức z là – 2023


Câu hỏi:

Cho z1, z2 là các số phức thỏa mãn z1=z2=1z12z2=6. Giá trị của biểu thức P=2z1+z2

A. P = 2

Đáp án chính xác

B. P=3.

C. P = 3

D. P = 1

Trả lời:

Chọn A.

Đặt z1=a1+b1i; a1,b1, z2=a2+b2i; a2,b2.
Suy ra a12+b12=a22+b22=1 và z12z2=6a1.a2+b1.b2=14.
Ta có: 2z1+z2=2a1+a2+2b1+b2i
2z1+z2=2a1+a22+2b1+b22=2a12+b12+14.a22+b22+a1a2+b1b2

Suy ra P=2z1+z2=2.

====== QUIZ math 12 =====Source link edu

Trả lời