Cho số phức z¯=3+4i. Phần thực và phần ảo của số phức z là – 2023


Câu hỏi:

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm M(-3,4) là điểm biểu diễn của số phức z. Môđun số phức z bằng

A. 1

B. 25

C. 7

D. 5

Đáp án chính xác

Trả lời:

Chọn D.

Cách 1: Ta có: Điểm M(-3;4) là điểm biểu diễn của số phức z, nên z = -3 + 4i.
Suy ra, z=32+42=5
Cách 2: Ta có z=OM=32+42=5

====== QUIZ math 12 =====Source link edu

Trả lời