Cho sơ đồ phả hệ sau:Bệnh P được quy định bởi gen trội (P) nằm trên nhiễm sắc thể thường; bệnh Q được quy định bởi gen lặn (q) nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X, không có alen tương ứng trên Y. Biết rằng không có đột biến mới xảy ra. Xác suất để cặp vợ chồng ở thế hệ thứ III trong sơ đồ phả hệ trên sinh con đầu lòng là con trai và mắc cả hai bệnh P, Q là: – 2023


Câu hỏi:

Cho sơ đồ phả hệ sau:Bệnh P được quy định bởi gen trội (P) nằm trên nhiễm sắc thể thường; bệnh Q được quy định bởi gen lặn (q) nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X, không có alen tương ứng trên Y. Biết rằng không có đột biến mới xảy ra. Xác suất để cặp vợ chồng ở thế hệ thứ III trong sơ đồ phả hệ trên sinh con đầu lòng là con trai và mắc cả hai bệnh P, Q là:

A. 3,125%.

B. 6,25%.

Đáp án chính xác

C. 12,5% .

D. 25%.

Trả lời:

Đáp án BXét tính trạng bệnh P:Người chồng ở thế hệ thứ III chắc chắn có kiểu gen Aa do nhận a từ người bố bình thường.Người vợ ở thế hệ thứ III chắc chắn có kiểu gen aaPhép lai: Aa x aa → 1/2Aa : 1/2aa.→ Cặp vợ chồng này sinh con đầu lòng mắc bệnh P với xác suất: 1/2Xét tính trạng bệnh Q (B: bình thường, b: bị bệnh QNgười chồng ở thế hệ thứ III chắc chắn có kiểu gen XBYNgười mẹ của vợ ở thế hệ thứ III có kiểu gen XBXb, người bố của vợ có kiểu gen XBY → Người vợ có kiểu gen 1/2XB : 1/2Xb → giảm phân cho 3/4XB : 1/4XbPhép lai: (1/2XB : Y) x (3/4XB : 1/4Xb) → con trai mắc bệnh chiếm tỉ lệ: 1/8XbY

====== HOCVN.NET =====Source link edu

Trả lời