Cho sơ đồ mô tóm tắt mối quan hệ giữa pha sáng và pha tối trong quang hợp như sau:Các số tương ứng 1, 2, 3, 4 sẽ là: – 2023


Câu hỏi:

Một loài có bộ NST lưỡng bội kí hiệu là AaBb. Nếu tế bào của loài tham gia giảm phân mà cặp NST Aa không phân li ở giảm phân 1, bộ NST trong các giao tử có thể là

A. AaB, AAB, aab, B, b.    

B. AAB, B hoặc AaB, b. 

C. Aab và b hoặc AAB và B.

D. AaB và b hoặc Aab và B.

Đáp án chính xác

Trả lời:

Đáp án DGiải câu này cần lưu ý một điểm là nếu rối loạn phân li của cặp NST Aa trong giảm phân 1 thì không thể tạo ra giao tử mang AA hoặc aa mà phải là giao tử mang Aa và 0.Vì vậy, ta loại ngay các đáp án A, B, C

====== QUIZ 12 =====Source link edu

Trả lời