Cho phương trình log4x+12+2=log24−x+log84+x3. Tổng tất cả các nghiệm của phương trình là – 2023


Câu hỏi:

Phương trình log33x1.log33x+13=6 có

A. hai nghiệm dương

Đáp án chính xác

B. một nghiệm dương

B. một nghiệm dương

D. một nghiệm kép

Trả lời:

Ta có: log33x1.log33x+13=6log33x1.log33.3x3=6
log33x1.log33.3x1=6log33x1.1+log33x1=6
log33x12+log33x16=0log33x1=2log33x1=3
3x1=93x1=1273x=103x=2827x=log310x=log32827

Chọn A.

====== QUIZ math 12 =====Source link edu

Trả lời