Cho phương trình 2283x+4=16×2−1.Khẳng định nào sau đây đúng? – 2023


Câu hỏi:

Cho phương trình 4x41x=3. Khẳng định nào sau đây sai?

A. Phương trình đã cho tương đương với phương trình: 42x3.4x4=0.

B. Phương trình có một nghiệm.

C. Nghiệm của phương trình là luôn lớn hơn 0.

D. Phương trình vô nghiệm.

Đáp án chính xác

Trả lời:

Đáp án D

====== QUIZ math 12 =====Source link edu

Trả lời