Cho một số cấu trúc và một số cơ chế di truyền sau:1. ADN có cấu trúc một mạch. 2. mARN.               3. tARN. 4. ADN có cấu trúc hai mạch.        5. Prôtêin.         6. Phiên mã.7. Dịch mã.         8. Nhân đôi ADN.Các cấu trúc và cơ chế di truyền có nguyên tắc bổ sung là: – 2023


Câu hỏi:

Phát biểu nào dưới đây không đúng về vai trò của đột biến đối với tiến hóa?

A. Đột biến nhiễm sắc thể thường gây chết cho thể đột biến, do đó không có ý nghĩa đối với quá trình tiến hóa.

Đáp án chính xác

B. Đột biến đa bội đóng vai trò quan trọng trong quá trình tiến hóa vì nó góp phần hình thành loài mới. 

C. Đột biến gen cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiến hóa của sinh vật. 

D. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể góp phần hình thành loài mới.

Trả lời:

Đáp án ATrong các phát biểu của đề bài:Phát biểu B sai vì cả đột biến gen và đột biến NST đều cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiến hóa. Tuy nhiên đột biến gen có ý nghĩa hơn so với đột biến NST.Đột biến NST, đặc biệt là các dạng đột biến lặp đoạn, đảo đoạn và chuyển đoạn có vai trò quan trọng trong việc hình thành loài mới. Ví dụ: Chuyển đoạn Robertson là 1 chuyển đoạn đặc biệt tạo nên NST tâm giữa do sự nối lại của 2 NST. NST con mới có nhiều đoạn dị nhiễm sắc ko quan trọng nên thường mất đi. Chuyển đoạn Robertson nói chung làm giảm số lượng NST. Có trường hợp làm tăng số lượng NST vì các đoạn NST bị đứt ra tự hình thành tâm động và hoạt động như 1 NST bình thường. Ví dụ: Người có 46 NST, còn các vượn người (tinh tinh, khỉ đột, đười ươi có 48 NST. NST số 2 của người gồm 2 đoạn giống 2 NST khác nhau của vượn người. Điều này cho thấy có thể từ tổ tiên chung của người và vượn người một chuyển đoạn Robertson xảy ra tạo ra sự chuyển 48 NST xuống 46 NST của loài người.

====== HOCVN.NET =====Source link edu

Trả lời