Cho \[I = \int {\frac{{{x^3}}}{{\sqrt {{x^2} + 1} }}dx} \]. Bằng phép đổi biến \[u = \sqrt {{x^2} + 1} \], khẳng định nào sau đây sai? – 2023


Câu hỏi:

Nguyên hàm \[S = \int {{x^3}\sqrt {{x^2} + 9} dx} \] là:

A. \[S = \frac{{{{\left( {{x^2} + 9} \right)}^2}\sqrt {{x^2} + 9} }}{5} – 3\left( {{x^2} + 9} \right)\sqrt {{x^2} + 9} + C\]

Đáp án chính xác

B. \[S = \frac{{{{\left( {{x^2} + 9} \right)}^4}\sqrt {{x^2} + 9} }}{5} – 3\left( {{x^2} + 9} \right)\sqrt {{x^2} + 9} + C\]

C. \[S = \frac{{\left( {{x^2} + 9} \right)\sqrt {{x^2} + 9} }}{5} – 3{\left( {{x^2} + 9} \right)^2}\sqrt {{x^2} + 9} + C\]

D. \[S = \frac{{{{\left( {{x^2} + 9} \right)}^2}\sqrt {{x^2} + 9} }}{5} – 3\sqrt {{x^2} + 9} + C\]

Trả lời:

Hướng dẫn giải
Xét \[S = \int {{x^3}\sqrt {{x^2} + 9} dx} = \int {{x^2}\sqrt {{x^2} + 9} xdx} \].
Đặt \[u = \sqrt {{x^2} + 9} \Rightarrow {u^2} = {x^2} + 9\]. Suy ra \[{x^2} = {u^2} – 9\] và \[xdx = udu\].
Khi đó \[S = \int {\left( {{u^2} – 9} \right)u.udu} = \int {\left( {{u^4} – 9{u^2}} \right)du} = \frac{{{u^5}}}{5} – 3{u^3} + C\].
Vậy \[S = \frac{{{{\left( {{x^2} + 9} \right)}^2}\sqrt {{x^2} + 9} }}{5} – 3\left( {{x^2} + 9} \right)\sqrt {{x^2} + 9} + C\]
Chọn A.

====== QUIZ math 12 =====Source link edu

Trả lời