Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác đều. Cạnh [AA’ = asqrt 6 ] và khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng [left( {BCC’B’} right)] bằng [asqrt 2 ]. Tính thể tích V của khối lăng trụ ABC.A’B’C’. – 2023


Bạn đang ở:Trang chủ / Trắc nghiệm Toán 12 / Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác đều. Cạnh \[AA’ = a\sqrt 6 \] và khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng \[\left( {BCC’B’} \right)\] bằng \[a\sqrt 2 \]. Tính thể tích V của khối lăng trụ ABC.A’B’C’.Source link edu

Trả lời