Cho hình lăng trụ đều ABC.A’B’C’, biết góc giữa hai mặt phẳng (A’BC) và (ABC) bằng 45°, diện tích ΔA’BC bằng a26. Tính diện tích xúng quanh của hình trụ ngoại tiếp hình lăng trụ ABC.A’B’C’ – 2023
Cho hình lăng trụ đều ABC.A’B’C’, biết góc giữa hai mặt phẳng (A’BC) và (ABC) bằng 45°, diện tích ΔA’BC bằng a26. Tính diện tích xúng quanh của hình trụ ngoại tiếp hình lăng trụ ABC.A’B’C’ – Học trắc nghiệmSource link edu

Trả lời