Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác ABC vuông cân tại B, biết [AB = a,SA = 2a] và [SA bot left( {ABC} right)]. Bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC là: – 2023


Bạn đang ở:Trang chủ / Trắc nghiệm Toán 12 / Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác ABC vuông cân tại B, biết \[AB = a,SA = 2a\] và \[SA \bot \left( {ABC} \right)\]. Bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC là:Source link edu

Trả lời