Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, cạnh [AC = 2asqrt 2 ]. Hình chiếu vuông góc của S trên mặt phẳng đáy trùng với trung điểm của cạnh AB. Thể tích khối chóp S.ABC bằng [frac{{2{a^3}}}{3}]. Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng [left( {SBC} right)] bằng – 2023


Bạn đang ở:Trang chủ / Trắc nghiệm Toán 12 / Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, cạnh \[AC = 2a\sqrt 2 \]. Hình chiếu vuông góc của S trên mặt phẳng đáy trùng với trung điểm của cạnh AB. Thể tích khối chóp S.ABC bằng \[\frac{{2{a^3}}}{3}\]. Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng \[\left( {SBC} \right)\] bằngSource link edu

Trả lời