Cho hình chóp đều SABCD như hình vẽ. Phép đối xứng qua mặt phẳng (SBD) biến hình chóp SABD thành hình chóp nào sau đây ? – 2023


Câu hỏi:

Cho hình vẽ bên, biết hình chóp SABCD đều.Phép đối xứng qua tâm O biến hình chóp SABCD thành hình chóp nào sau đây?
Cho hình vẽ bên, biết hình chóp SABCD  đều. Phép đối xứng qua tâm O  biến hình chóp SABCD thành hình chóp nào sau đây? (ảnh 1)

A. SABCD.

B. S.OABC.

C. S.OABD. 

D. S.CDAB.

Đáp án chính xác

Trả lời:

Đáp án D

====== QUIZ math 12 =====Source link edu

Trả lời