Cho hình chóp A.ABC có SA = SB = SC = AB = AC = a và BC = a√2. Tính góc giữa hai đường thẳng AB và SC. – 2023


Câu hỏi:

Chứng minh rằng một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thằng song song thì vuông góc với đường thẳng kia.

Trả lời:

Giải sách bài tập Toán 11 | Giải sbt Toán 11

Giả sử a // b và c ⊥ a. Lấy điểm O bất kì trên c, kẻ a′ // a qua O suy ra cOa^ = 90ο. Dễ thấy a′ // b nên ∠cOa′ chính là góc giữa hai đường thằng c và b, do đó c⊥b.

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Source link edu

Trả lời