Cho hàm số [y = fleft( x right)] là hàm số liên tục trên và [intlimits_0^1 {fleft( x right){mkern 1mu} {rm{d}}x} = 1,intlimits_1^4 {frac{{fleft( {sqrt x } right)}}{{sqrt x }}{rm{d}}x} = 6]. Tính giá trị của tích phân [I = intlimits_0^{frac{pi }{4}} {frac{{fleft( {2tan x} right)}}{{{{cos }^2}x}}{rm{d}}x} .] – 2023


Bạn đang ở:Trang chủ / Trắc nghiệm Toán 12 / Cho hàm số \[y = f\left( x \right)\] là hàm số liên tục trên và \[\int\limits_0^1 {f\left( x \right){\mkern 1mu} {\rm{d}}x} = 1,\int\limits_1^4 {\frac{{f\left( {\sqrt x } \right)}}{{\sqrt x }}{\rm{d}}x} = 6\].
Tính giá trị của tích phân \[I = \int\limits_0^{\frac{\pi }{4}} {\frac{{f\left( {2\tan x} \right)}}{{{{\cos }^2}x}}{\rm{d}}x} .\]Source link edu

Trả lời