Cho hàm số [y = fleft( x right)] có bảng xét dấu của đạo hàm như sau. Hàm số [y = fleft( {x – 1} right) + {x^3} – 12x + 2019] nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? – 2023


Bạn đang ở:Trang chủ / Trắc nghiệm Toán 12 / Cho hàm số \[y = f\left( x \right)\] có bảng xét dấu của đạo hàm như sau.

Hàm số \[y = f\left( {x – 1} \right) + {x^3} – 12x + 2019\] nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?Source link edu

Trả lời