Cho hàm số (fleft( x right) = {x^3} – 3{{rm{x}}^2}). Số giá trị nguyên của m để phương trình (fleft( {{x^4} – 4{{rm{x}}^2} + 2} right) = m) (1) có đúng 4 nghiệm phân biệt là – 2023


Bạn đang ở:Trang chủ / Trắc nghiệm Toán 12 / Cho hàm số \(f\left( x \right) = {x^3} – 3{{\rm{x}}^2}\). Số giá trị nguyên của m để phương trình \(f\left( {{x^4} – 4{{\rm{x}}^2} + 2} \right) = m\) (1) có đúng 4 nghiệm phân biệt làSource link edu

Trả lời