Cho hàm số \[f\left( x \right) = {\log _2}\left( {{x^2} + 1} \right)\], tính \[f'\left( 1 \right)\]. – 2023Câu hỏi: Cho hàm số \[f\left( x \right) = {\log _2}\left( {{x^2} + 1} \right)\], tính \[f’\left( 1 \right)\]. A. \[f’\left( 1 \right) = 1\]                               B. \[f’\left( 1 \right) = \frac{1}{{2\ln 2}}\]  C. \[f’\left( 1 \right) = \frac{1}{2}\]                      D. \[f’\left( 1 \right) = \frac{1}{{\ln 2}}\] Đáp án chính xác Trả lời: Đáp án …Source link edu

Trả lời