Cho hàm số (fleft( x right)) có (fleft( 3 right) = – frac{{25}}{3}) và (f’left( x right) = frac{x}{{sqrt {x + 1} – 1}}). Khi đó (intlimits_3^8 {fleft( x right)dx} ) bằng – 2023


Bạn đang ở:Trang chủ / Trắc nghiệm Toán 12 / Cho hàm số \(f\left( x \right)\) có \(f\left( 3 \right) = – \frac{{25}}{3}\) và \(f’\left( x \right) = \frac{x}{{\sqrt {x + 1} – 1}}\). Khi đó \(\int\limits_3^8 {f\left( x \right)dx} \) bằngSource link edu

Trả lời