Cho hàm số (fleft( x right)) có bảng biến thiên như sau: Hàm số (y = {left( {f(x)} right)^3} – 3{left( {f(x)} right)^2}) nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? – 2023


Bạn đang ở:Trang chủ / Trắc nghiệm Toán 12 / Cho hàm số \(f\left( x \right)\) có bảng biến thiên như sau:

Hàm số \(y = {\left( {f(x)} \right)^3} – 3{\left( {f(x)} \right)^2}\) nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?Source link edu

Trả lời