Cho hai số phức z1=1−2i, z2=2+3i. Số phức w=z1−2z2 là – 2023


Câu hỏi:

Cho số phức z thỏa mãn (1 + i)z = 14 – 2i. Tổng phần thực và phần ảo của z¯ bằng

A. 14

Đáp án chính xác

B. 2

C. -2

D. -14

Trả lời:

Chọn A.

Ta có: 1+iz=142iz=142i1+iz=68iz¯=6+8i.
Suy ra, z¯ có phần thực bằng 6 và phần ảo bằng 8.
Do đó tổng phần thực và phần ảo của  bằng 14.

====== QUIZ math 12 =====Source link edu

Trả lời