Cho đường thẳng Δ đi qua điểm [Mleft( {2;0; – 1} right)] và vecto chỉ phương [vec a = left( {4; – 6;2} right)]. Phương trình tham số của đường thẳng Δ là – 2023


Bạn đang ở:Trang chủ / Trắc nghiệm Toán 12 / Cho đường thẳng Δ đi qua điểm \[M\left( {2;0; – 1} \right)\] và vecto chỉ phương \[\vec a = \left( {4; – 6;2} \right)\]. Phương trình tham số của đường thẳng Δ làSource link edu

Trả lời